RND

dot and line randomizer
Visual Basic 6.0
18.09.2006